+359885903293

Етичен кодекс

 
Общи положения

Този кодекс установява морално-етични норми, принципи и стандарти за поведение на работещите в Аградо М съобразно общофирмените ценности, залегнали в Общофирмената политика като основа за благополучие на фирмата и на всеки работещ в нея.

Целта на Етичния кодекс е да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като възпитава високи етични норми в бизнеса, признаване значимостта на всеки полезен труд, както и стремежа на всеки работещ в дружеството да защитава своето име, името на своята професия и на Аградо М.

Етичният кодекс представлява система от морално-етични норми и правила, които всички работещи във фирмата, включително и временно наетият персонал, доброволно се задължават да съблюдават и изпълняват.

ІІ. Правила на поведение

Общи правила за поведение

При изпълнение на служебните си задължения работещите в дружеството трябва да спазват следните правила за поведение:

1. Безусловно спазване и зачитане първенството на закона, защита на неделимите и универсални ценности човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност.
2. Действия, противоречащи на законовите разпоредби или на добрата търговска практика, са недопустими, независимо от причините, които ги обосновават. Добрите намерения не оправдават извършването на незаконни действия.
3. Работниците/служителите трябва да избягват всяко действие, което е или би могло евентуално да бъде окачествено като уронващо доброто име на Аградо М.
4. Спазването на законовите разпоредби е в основата на етичното бизнес поведение. Въпреки, че не се очаква служителите да познават детайлно всички действащи закони, те трябва да са запознати с основните правила, засягащи тяхната сфера на дейност, а в случай на колебание да търсят помощта от управителя на компанията.
5. Договорните споразумения се считат за напълно задължителни. Недопустимо е да се използва власт над подизпълнител или доставчик, за да не бъде изпълнено условие от договора или да бъде изпълнено действие, което не е част от договорните задължения на подизпълнителя или доставчика.
6. В своя личен и професионален живот за всичко, което мислят, казват или правят работещите в Аградо М си задават следните четири въпроса, които управляват етичните стандарти на личността:
- Това ли е истината?
- Справедливо ли е спрямо всички, които засяга?
- Ще създаде ли това добронамереност и по-добри приятелства?
- Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?

Вътрешнофирмено поведение

1. В отношенията си работещите в Аградо М се подчиняват единствено на интересите на фирмата. Прилагат установените правила за позитивно отношение, коректност, зачитане честта и достойнството на другия.
2. В общуването помежду си работещите във фирмата са равнопоставени и фирмата няма да толерира неравенства базирани на пол, етнос, възраст, религиозна принадлежност и др. Отношенията между тях се основават на доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ. Професионални и лични разногласия не са предмет на публична полемика.
3. Не се допуска поведение, което накърнява личното достойнство и чест на всеки един работещ.
4. Работещите в Аградо М:

    - Спазват йерархията при и по повод служебните си отношения;
    - Стремят се към обективност и безпристрастност при вземане на решения;
    - Поемат отговорност за действията си;
    - Поощряват обратната връзка във всяка дейност и на всяко работно место. Търсят и приемат становища и мнения, дадени от другите. Участват активно в решаване на проблемите в дружеството;
    - Толерират свободно общуване между ръководител работник. Създават и поддържат колегиални отношения в екипите;
    - Не използват служебното си положение във фирмата, за да получат каквото и да било предимство или облаги за тях или близките си;
    - Стремят се към организираност в своите мисли и действия.

Неетично е подаването на неоснователни жалби и изнасянето на оклеветяващи твърдения за работещи във фирмата. Публичните им изявления са насочени към обективност и истина.

Лично поведение

При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот работещите в Аградо М следват поведение, което не уронва престижа на фирмата, като:
1. Изпълняват коректно своите задължения и ангажименти спрямо фирмата.
2. Развиват себе си и хората покрай тях, като в този процес, определят кое е важно, кое решаващо и кое неуместно. Не застрашават и не нарушават правата на колегите и бизнес -партньорите.
3. Осъждат всякакви форми на пряка и непряка дискриминация.
4. Не могат да получават лични облаги (освен възнаграждението от фирмата) от дейност или услуга, предприета от името и за сметка на фирмата. Не могат да приемат парични суми или подаръци освен в случаите, когато тези подаръци представляват рекламни материали.
5. Почтени са в отношенията си с партньорите и конкурентите.
6. Използват вътрешнофирмена информация само при и по повод изпълнение на работа, свързана с Аградо М. Опазват фирмената и на фирмените партньори интелектуална собственост. Отношенията гарантират конфиденциалност на нашия бизнес и този на нашите партньори.
7. Изключват наличието на личен интерес спрямо бизнес партньори или компании, конкурентни на фирмата и не участват в каквито и да са сделки, които са несъвместими с тяхната длъжност, функции и задължения.
8. Спазват Кодекса на труда и нормите за здравословни и безопасни условия на труд, съблюдават законите, регулиращи извършваната от фирмата дейност, както и приетите в дружеството вътрешни правила.

 
Взаимоотношения с бизнес партньори и клиенти

1. С този кодекс се осигурява провеждането на прозрачна и открита политика в дейностите на дружеството.
2. Защитава се и се насърчава конкуренцията, изграждат се чувства на доверие в ръководството, бизнес партньорите и обществеността.
3. Насърчава борбата срещу всички форми на корупция и лично облагодетелстване.
4. Работещите във фирмата участват и водят преговори с бизнес партньори и клиенти с добър тон, в съответствие с общоприетите принципи и норми за коректност, оказвайки дължимото уважение на партньора си без проява на недопустима агресивност. Позитивни са в своите действия и отношения.

При наблюдавани нарушения на гореописани принципи и политики, моля изпратете своя сигнал на имейл info[at]agrado-m[dot]com. Вашият сигнал ще остане конфиденциален.